Saltar al contenido principal
Remuneració d'assalariats. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. .. 6,3 3,6 5,2 6,3 8,6 4,3 2,3 4,9 ..
Energia (01-03 ) .. .. 8,1 11,2 4,4 7,1 4,5 1,8 2,7 4,1 ..
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. .. 2,2 7,0 8,6 5,5 3,5 -6,6 4,0 12,4 ..
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. .. 9,7 12,4 3,3 7,6 4,8 4,6 2,3 1,8 ..
Indústria (05-09 ) .. .. 2,5 3,3 1,7 3,2 1,3 4,0 0,2 6,3 ..
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. .. 6,6 1,1 6,1 4,2 6,1 5,3 0,2 3,1 ..
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. .. -8,5 -3,6 -6,0 -2,3 -7,7 1,7 -4,1 9,8 ..
indústries tèxtils (17) .. .. -8,5 -3,9 -6,4 -2,8 -11,0 1,9 -3,5 10,0 ..
indústries confecció i pelleteria (18) .. .. -10,0 -2,5 -4,9 -2,0 0,5 2,6 -5,7 7,0 ..
indústries del cuir i del calçat (19) .. .. -1,2 -5,0 -6,8 1,2 -5,6 -4,3 -3,0 19,6 ..
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. .. 7,9 -8,6 8,4 5,1 0,5 4,9 -3,0 9,4 ..
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. .. 2,8 4,8 -0,7 2,5 2,7 4,4 2,2 2,3 ..
indústries paper (21) .. .. 1,8 -0,1 3,6 0,5 3,6 6,5 0,8 7,6 ..
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. .. 3,3 7,3 -2,8 3,4 2,3 3,4 3,0 -0,1 ..
Indústries químiques (24) .. .. 3,5 2,8 2,6 6,0 1,8 7,1 3,0 7,4 ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. .. 1,1 11,7 2,2 1,3 0,3 6,5 5,0 4,4 ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. .. 2,1 1,0 4,4 4,6 2,1 6,7 0,1 9,7 ..
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. .. 6,6 6,2 3,1 4,6 3,5 4,9 2,8 9,3 ..
metal·lúrgia (27) .. .. 3,4 1,3 6,7 6,6 1,5 4,4 -0,5 7,6 ..
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. .. 7,1 6,9 2,6 4,3 3,8 4,9 3,3 9,6 ..
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. .. -1,0 4,9 -0,4 3,0 3,9 2,1 -1,7 7,3 ..
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. .. 2,0 2,6 -0,5 0,7 -5,0 3,2 -7,3 12,2 ..
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. .. 3,9 3,7 -42,1 -1,2 -9,7 -27,2 -73,4 15,4 ..
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. .. 5,0 -0,4 0,2 -1,2 -5,1 4,3 0,9 12,0 ..
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. .. -10,6 11,6 -10,3 -6,5 -9,5 1,2 -3,2 8,5 ..
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. .. 3,4 5,6 11,8 18,5 3,2 8,2 4,9 16,6 ..
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. .. 2,1 4,5 3,2 2,9 1,5 -0,7 2,4 1,5 ..
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. .. 0,5 4,2 1,4 2,6 0,8 -0,7 1,5 -0,2 ..
fabricació altres materials de transport (35) .. .. 12,0 6,3 15,8 4,7 7,2 -0,6 10,8 19,9 ..
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. .. 1,0 4,2 0,1 6,9 4,2 4,5 -1,5 0,6 ..
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. .. 1,8 4,0 -0,2 6,1 4,3 4,8 -1,2 0,0 ..
reciclatge (37) .. .. -15,9 7,3 6,7 30,6 1,5 -2,5 -7,5 17,5 ..
Construcció (45) .. .. -3,8 13,6 14,3 12,6 10,9 10,5 9,0 11,8 ..
Serveis (50-51) .. .. 7,3 10,0 9,2 7,2 7,4 7,6 7,7 6,1 ..
Comerç i reparacions (50-52) .. .. 8,2 8,0 7,7 6,0 6,8 9,7 10,9 6,1 ..
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. .. 5,0 12,0 7,7 6,6 8,8 5,4 8,7 6,4 ..
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. .. 8,9 6,1 8,3 2,6 7,0 13,5 13,3 5,7 ..
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. .. 8,3 9,3 6,8 11,4 5,8 5,6 8,3 6,6 ..
Hoteleria (55) .. .. 8,7 5,0 6,1 -0,2 4,2 0,5 1,6 1,5 ..
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. .. 7,3 14,0 7,2 6,5 6,1 3,8 7,2 9,2 ..
transport terrestre; transport per canonades (60) .. .. 4,0 11,8 7,8 4,1 7,4 7,6 7,6 7,7 ..
transport marítim i aeri (61-62) .. .. 31,0 34,8 25,4 16,8 15,4 -6,1 7,0 16,5 ..
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. .. 4,4 13,5 2,6 12,7 7,3 8,3 12,6 9,6 ..
correus i telecomunicacions (64) .. .. 2,0 7,2 4,2 -1,3 -1,5 -3,9 1,2 8,7 ..
Mediació financera (65-67) .. .. 6,4 11,3 8,9 6,1 7,1 3,7 4,1 5,8 ..
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. .. 2,1 10,0 13,0 10,1 10,2 12,3 10,4 8,4 ..
activitats immobiliàries (70) .. .. -11,6 11,2 15,4 5,5 13,2 19,3 15,7 9,5 ..
activitats de lloguer (71) .. .. 3,9 14,1 20,3 10,0 10,5 9,6 8,0 4,4 ..
activitats informàtiques (72) .. .. 9,3 19,4 10,1 8,5 5,2 6,8 9,1 13,2 ..
recerca i desenvolupament (73) .. .. 26,7 16,7 16,0 15,6 8,9 31,7 6,9 19,0 ..
altres activitats empresarials (74) .. .. 2,5 7,7 13,0 11,2 10,8 12,3 9,9 7,3 ..
Administració pública (75) .. .. 11,5 11,5 8,5 9,5 5,9 8,7 7,3 5,4 ..
Educació (80) .. .. 8,5 12,1 9,8 8,0 8,1 7,8 7,0 5,6 ..
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. .. 11,0 11,3 10,5 8,3 8,8 8,5 8,2 5,0 ..
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. .. 10,6 11,8 9,8 7,9 9,6 7,5 7,9 4,1 ..
activitats de serveis socials (853) .. .. 12,6 9,4 13,6 10,3 5,4 13,0 9,9 9,8 ..
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. .. 8,1 9,7 9,4 9,9 6,9 7,5 8,1 8,1 ..
activitats de sanejament públic (90) .. .. 7,7 19,4 14,2 10,6 7,3 8,2 11,0 9,7 ..
activitats associatives (91) .. .. 3,1 3,0 6,2 7,6 7,3 5,9 6,6 6,9 ..
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. .. 9,1 11,6 8,3 7,2 6,1 7,6 8,2 7,5 ..
activitats diverses de serveis personals (93) .. .. 6,9 0,8 10,8 18,5 9,0 7,2 6,5 9,3 ..
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. .. 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 ..
Total .. .. 5,0 8,8 7,8 6,7 6,1 6,8 5,5 6,6 ..
Pro memòria
Indústria i energia .. .. 2,7 3,6 1,8 3,4 1,4 3,9 0,3 6,2 ..
Serveis no mercat .. .. 9,1 11,1 9,6 8,7 7,4 8,6 7,5 4,8 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.