Skip to main content

El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen prova de la residència i domicili en el terme públic i fefaent a tos els efectes administratius.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i DNI o, si són estrangers, del document que el substitueixi.

El padró és des de 1996 un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres de població a 1 de gener de cada any.

La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la Llei reguladora de les bases del règim local, va introduir canvis importants a l'hora de gestionar-lo: concretament, l'obligació que els ajuntaments portin la gestió del padró informàticament i que enviïn a l'INE mensualment les dades dels seus padrons respectius, a fi de coordinar i poder detectar, entre altres, les duplicitats existents, amb la qual cosa les xifres deduïdes del padró podran declarar-se oficials cada any.

Aquestes xifres s'utilitzen per calcular la participació de les corporacions locals en els tributs de l'Estat, per determinar el nombre de regidors dels ajuntaments, per fixar els serveis que aquests han de proporcionar, etc.