Saltar al contingut principal

Dades segons sector d'activitat econòmica CCAE-2009 (2 i 3 dígits) 

Trieu una opció

Navegar per la jerarquia CCAE-2009

00No classificats en altres apartats
01Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
02Silvicultura i explotació forestal
03Pesca i aqüicultura
05Extracció d'antracita, hulla i lignit
06Extracció de petroli brut i de gas natural
07Extracció de minerals metàl·lics
08Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09Activitats de suport a les indústries extractives
10Indústries de productes alimentaris
11Fabricació de begudes
12Indústries del tabac
13Indústries tèxtils
14Confecció de peces de vestir
15Indústria del cuir i del calçat
16Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17Indústries del paper
18Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19Coqueries i refinació del petroli
20Indústries químiques
21Fabricació de productes farmacèutics
22Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27Fabricació de materials i equips elèctrics
28Fabricació de maquinària i equips ncaa
29Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30Fabricació d'altres materials de transport
31Fabricació de mobles
32Indústries manufactureres diverses
35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
37Recollida i tractament d'aigües residuals
38Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
58Edició
59Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical
71Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics
74Altres activitats professionals, científiques i tècniques
90Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
96Altres activitats de serveis personals