Saltar al contingut principal

Quines dades de renda i risc de pobresa publica l'Idescat?

Hi ha dues fonts estadístiques diferents incloses en la producció de l'Idescat que publiquen dades sobre renda i risc de pobresa o exclusió social per a l'any 2011.

L'objectiu d'aquesta nota és discernir entre les dues fonts i informar sobre les especificitats de cadascuna:

  • Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa
  • Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població
Què és l'Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa?

L'Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa és una ampliació de resultats que es publiquen des de Idescat sobre la distribució de la renda i del risc de pobresa per a Catalunya, a partir de l'Enquesta de condicions de vida (ECV).

L'ECV és una enquesta anual que realitza l'INE amb l'objectiu de disposar d'informació estadística sobre la distribució de la renda i l'exclusió social. La primera edició data de l'any 2004, i està emmarcada en el projecte europeu EU-SILC.

Els objectius de l'Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa se centren en l'obtenció d'indicadors socials comparatius sobre la incidència del risc de pobresa o exclusió social i la privació material.

Què és l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP)?

L'ECVHP és una enquesta quinquennal realitzada per l'Idescat i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual s'han fet dues edicions, la de l'any 2006 i la de l'any 2011.

L'objectiu de l'ECVHP és recollir i analitzar dades sobre renda, condicions de vida, l'evolució dels estils de vida, l'estructura i l'estratificació de les classes socials en el territori, les característiques dels diferents grups socials i les diferències entre ells.

Les dades de renda i pobresa de l'Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa

L'Estadística de distribució de la renda i risc de pobresa, des de la seva primera edició el 2004 i fins ara, subministra informació de la distribució personal de la renda a través dels ingressos anuals nets de les llars catalanes, mesura el risc de pobresa de la població catalana, presentant un llindar de risc de pobresa català i mesurant la incidència i composició de la pobresa mitjançant aquest llindar. Les dades publicades permeten disposar de sèrie temporal per a tot Catalunya sense més desagregació territorial.

Les dades de renda i pobresa de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població

L'ECVHP ha incorporat en l'edició del 2011 dos mòduls nous referents a dades de renda i pobresa de la població catalana, als continguts tradicionals del qüestionari, seguint la metodologia harmonitzada de les EU-SILC realitzades per Eurostat.

Les dades sobre renda i pobresa s'obtenen a partir d'una operació pròpia que permet obtenir dades per territoris més desagregats que Catalunya, i combinar-les amb altres variables relacionades amb les condicions de vida de la població, però no es disposa de sèrie temporal.

Les diferències entre les dades de renda i pobresa d'ambdues fonts

L'ECVHP proporciona dades per territoris més petits que Catalunya: Barcelona ciutat, províncies, els 7 àmbits territorials de Catalunya i les corones metropolitanes de la província de Barcelona, i l'Estadística de distribució de la renda i risc de pobresa proporciona dades comparables des del 2004 fins al 2011 per a Catalunya, any a any.