Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Barcelona. 4t trimestre del 2022
    Valor
Total 4.731,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.