Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Província
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.924,8 2.070,3 3.995,1
Girona 229,5 225,4 454,9
Lleida 149,4 151,6 301,0
Tarragona 243,8 248,9 492,7
Total 2.547,5 2.696,3 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.