Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Província
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Barcelona 3.995,1
Girona 454,9
Lleida 301,0
Tarragona 492,7
Total 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.