Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 59,9 43,9 103,7
De 20 a 24 anys 184,7 160,2 344,9
De 25 a 54 anys 1.293,9 914,3 2.208,2
De 55 anys i més 198,4 89,6 288,0
Total 1.736,9 1.207,9 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.