Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Valor
Agricultura 91,7
Indústria 770,7
Construcció 271,2
Serveis 1.678,3
No classificables 132,9
Total 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa tres anys o més.