Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província
Catalunya. 1999
    Valor
Barcelona 2.227,4
Girona 274,5
Lleida 156,9
Tarragona 286,0
Total 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.