Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Catalunya. 2n trimestre del 2023
    Valor
Total 3.654,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.