Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Catalunya. 1999
    Valor
Homes 1.607,4
Dones 1.021,7
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.