Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 1.615,9
Dones 1.050,0
Total 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.