Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 73,5
Indústria 730,1
Construcció 371,9
Serveis 2.316,8
Total 3.492,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.