Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 84,9
Indústria 725,0
Construcció 269,3
Serveis 1.586,7
Total 2.665,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.