Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Barcelona 2.501,5
Girona 334,2
Lleida 200,3
Tarragona 337,9
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.