Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2020
    Valor
Agricultura 5,0
Indústria 35,5
Construcció 23,5
Serveis 211,3
No classificables 207,0
Total 482,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.