Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Temps de cerca d'ocupació
Catalunya. 2020
    Valor
5 mesos i menys 197,2
De 6 a 11 mesos 92,5
De 12 a 23 mesos 68,6
2 anys i més 86,8
Ja han trobat una ocupació 37,2
Total 482,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.