Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat / Província
Catalunya. 1r trimestre del 2021
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
Estudiants 313,2 47,7 19,2 57,0 437,1
Jubilats, retirats i pensionistes 1.014,5 132,4 73,0 138,7 1.358,6
Feines de la llar 326,2 48,1 26,6 55,0 455,9
Discapacitats permanents 107,1 11,9 9,1 18,2 146,3
Resta de situacions 57,7 6,2 3,6 8,8 76,2
Total 1.818,8 246,1 131,6 277,7 2.474,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.