Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Espanya. 4t trimestre del 2020
    Valor
Total 39.635,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.