Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Espanya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Total 39.627,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.