Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Espanya. 4t trimestre del 2020
    Valor
Total 19.344,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.