Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat
Espanya. 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 349,6
De 20 a 24 anys 1.438,8
De 25 a 54 anys 11.401,2
De 55 anys i més 1.500,2
Total 14.689,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.