Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 2020
    Valor
Agricultura 181,2
Indústria 200,3
Construcció 153,4
Serveis 1.473,0
No classificables 1.523,0
Total 3.530,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.