Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Situació d'inactivitat
Espanya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Estudiants 3.245,6
Jubilats, retirats i pensionistes 8.195,3
Feines de la llar 3.640,6
Discapacitats permanents 1.184,1
Resta de situacions 501,1
Total 16.766,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.