Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Total 108,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.