Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població comptada a part Espanya. 4t trimestre del 2001
    Valor
Total 22,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.