Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'atur
Sexe
Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Homes 10,5
Dones 22,3
Total 15,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.