Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat
Lleida. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 3,2
De 20 a 24 anys 16,3
De 25 a 54 anys 122,5
De 55 anys i més 16,7
Total 158,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.