Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Lleida. 1999
    Valor
Agricultura 23,3
Indústria 20,3
Construcció 22,8
Serveis 81,4
Total 147,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.