Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2020
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 663,1 636,8 947,3 2.247,2
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 19,8 50,6 93,4 163,9
Comandament intermedi 49,5 95,4 150,2 295,1
Director de petita, mitjana o gran empresa 3,6 23,0 38,9 65,5
Ocupat independent 6,8 4,1 15,1 26,0
No ho sap 2,9 3,8 4,8 11,6
Total 745,7 813,8 1.249,8 2.809,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.