Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
No han treballat 298,8
Menys de 30 hores setmanals 504,6
De 30 a menys de 35 hores setmanals 298,7
De 35 a menys de 40 hores setmanals 383,2
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.479,2
45 hores setmanals i més 304,8
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles