Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Menys de 35 hores setmanals 591,2
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.444,3
45 hores setmanals i més 278,3
Sense horari habitual 60,1
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles