Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2021
  16 a 24   25 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 103,6 510,0 613,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 99,7 2.320,8 2.420,5
45 hores setmanals i més 3,0 283,6 286,6
Sense horari habitual 6,8 89,6 96,4
Total 213,2 3.203,9 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles