Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Estat civil / Grups d'edat
Catalunya. 1999
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 9,9 358,3 368,3
De 25 a 54 anys 423,8 97,8 521,6
De 55 a 64 anys 302,8 62,4 365,1
De 65 anys i més 618,9 396,8 1.015,7
Total 1.355,4 915,3 2.270,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.