Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Inactius que hi habiten
Catalunya. 1999
    Valor
Cap inactiu 673,3
Un inactiu 798,5
Dos inactius 551,4
Tres inactius i més 115,4
Total 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.