Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys de formació de la població activa
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2020
    Valor
Persona principal 12,9
Persona no principal 12,8
Total 12,8
Unitats: Anys de formació.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.