Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaDivisions
CodiDescripció
Tema01Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema02Silvicultura i explotació forestal
Tema03Pesca i aqüicultura
Tema05Extracció d'antracita, hulla i lignit
Tema06Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema07Extracció de minerals metàl·lics
Tema08Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Tema09Activitats de suport a les indústries extractives
Tema10Indústries de productes alimentaris
Tema11Fabricació de begudes
Tema12Indústries del tabac
Tema13Indústries tèxtils
Tema14Confecció de peces de vestir
Tema15Indústria del cuir i del calçat
Tema16Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Tema17Indústries del paper
Tema18Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Tema19Coqueries i refinació del petroli
Tema20Indústries químiques
Tema21Fabricació de productes farmacèutics
Tema22Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Tema23Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema24Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Tema25Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Tema26Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
Tema27Fabricació de materials i equips elèctrics
Tema28Fabricació de maquinària i equips ncaa
Tema29Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema30Fabricació d'altres materials de transport
Tema31Fabricació de mobles
Tema32Indústries manufactureres diverses
Tema33Reparació i instal·lació de maquinària i equips
Tema35Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Tema36Captació, potabilització i distribució d'aigua
Tema37Recollida i tractament d'aigües residuals
Tema38Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
Tema39Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
Tema41Construcció d'immobles
Tema42Construcció d'obres d'enginyeria civil
Tema43Activitats especialitzades de la construcció
Tema45Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
Tema46Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes
Tema47Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes
Tema49Transport terrestre; transport per canonades
Tema50Transport marítim i per vies de navegació interiors
Tema51Transport aeri
Tema52Emmagatzematge i activitats afins al transport
Tema53Activitats postals i de correus
Tema55Serveis d'allotjament
Tema56Serveis de menjar i begudes
Tema58Edició
Tema59Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical
Tema60Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió
Tema61Telecomunicacions
Tema62Serveis de tecnologies de la informació
Tema63Serveis d'informació
Tema64Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
Tema65Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria
Tema66Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances
Tema68Activitats immobiliàries
Tema69Activitats jurídiques i de comptabilitat
Tema70Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial
Tema71Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics
Tema72Recerca i desenvolupament
Tema73Publicitat i estudis de mercat
Tema74Altres activitats professionals, científiques i tècniques
Tema75Activitats veterinàries
Tema77Activitats de lloguer
Tema78Activitats relacionades amb l'ocupació
Tema79Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
Tema80Activitats de seguretat i investigació
Tema81Serveis a edificis i activitats de jardineria
Tema82Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses
Tema84Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Tema85Educació
Tema86Activitats sanitàries
Tema87Activitats de serveis socials amb allotjament
Tema88Activitats de serveis socials sense allotjament
Tema90Activitats de creació, artístiques i d'espectacles
Tema91Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
Tema92Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Tema93Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment
Tema94Activitats associatives
Tema95Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics
Tema96Altres activitats de serveis personals
Tema97Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic
Tema98Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
Tema99Organismes extraterritorials
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3272
4TemaClassesNUM4629