Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema011Conreus no perennes
Tema012Conreus perennes
Tema013Vivers i conreus de plantes ornamentals
Tema014Producció ramadera
Tema015Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Tema016Activitats de suport a l'agricultura, ramaderia i preparació posterior a la collita
Tema017Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema021Silvicultura i altres activitats forestals
Tema022Aprofitament de la fusta
Tema023Recol·lecció de productes forestals silvestres, excepte la fusta
Tema024Serveis de suport a la silvicultura
Tema031Pesca
Tema032Aqüicultura
Tema051Extracció d'antracita i hulla
Tema052Extracció de lignit
Tema061Extracció de petroli brut
Tema062Extracció de gas natural
Tema071Extracció de minerals de ferro
Tema072Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics
Tema081Extracció de pedra, sorra i argila guix, creta i pissarra
Tema089Indústries extractives ncaa
Tema091Activitats de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
Tema099Altres activitats de suport a les indústries extractives
Tema101Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis
Tema102Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
Tema103Preparació i conservació de fruites i hortalisses
Tema104Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
Tema105Fabricació de productes lactis
Tema106Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Tema107Fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries
Tema108Fabricació d'altres productes alimentaris
Tema109Fabricació de productes per a l'alimentació animal
Tema110Fabricació de begudes
Tema120Indústries del tabac
Tema131Preparació i filatura de fibres tèxtils
Tema132Fabricació de teixits tèxtils
Tema133Acabament de tèxtils
Tema139Fabricació d'altres productes tèxtils
Tema141Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria
Tema142Fabricació d'articles de pelleteria
Tema143Confecció d'articles amb teixits de punt
Tema151Preparació, adob i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; guarnicioneria i talabarderia; preparació i tenyida de pells de pelleteria
Tema152Fabricació de calçat
Tema161Serrada i planejament de la fusta
Tema162Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
Tema171Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Tema172Fabricació d'articles de paper i de cartó
Tema181Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema182Reproducció de suports enregistrats
Tema191Coqueries
Tema192Refinació del petroli
Tema201Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries
Tema202Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Tema203Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Tema204Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de cosmètica
Tema205Fabricació d'altres productes químics
Tema206Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Tema211Fabricació de productes farmacèutics de base
Tema212Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal
Tema221Fabricació de productes de cautxú
Tema222Fabricació de productes de matèries plàstiques
Tema231Fabricació de vidre i productes de vidre
Tema232Fabricació de productes ceràmics refractaris
Tema233Fabricació de productes ceràmics no refractaris i productes de terra cuita per a la construcció
Tema234Fabricació d'altres productes ceràmics
Tema235Fabricació de ciment, calç i guix
Tema236Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Tema237Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció
Tema239Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema241Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Tema242Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
Tema243Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer
Tema244Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris
Tema245Fosa de metalls
Tema251Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Tema252Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema253Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
Tema254Fabricació d'armes i municions
Tema255Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Tema256Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
Tema257Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema259Fabricació d'altres productes metàl·lics
Tema261Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats
Tema262Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
Tema263Fabricació d'equips de telecomunicacions
Tema264Fabricació de productes electrònics de consum
Tema265Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació; fabricació de rellotges
Tema266Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
Tema267Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema268Fabricació de suports magnètics i òptics
Tema271Fabricació de motors, transformadors i generadors elèctrics, i d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema272Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
Tema273Fabricació de cables i dispositius de cablatge
Tema274Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema275Fabricació d'aparells domèstics
Tema279Fabricació d'altres tipus de materials i equips elèctrics
Tema281Fabricació de maquinària d'ús general
Tema282Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
Tema283Fabricació de maquinària agrària i forestal
Tema284Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, i altres màquines eina
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3272
4TemaClassesNUM4629