Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaClasses
CodiDescripció
Tema0111Conreu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses
Tema0112Conreu d'arròs
Tema0113Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles
Tema0114Conreu de canya de sucre
Tema0115Conreu de tabac
Tema0116Conreu de plantes per a fibres tèxtils
Tema0119Altres conreus no perennes
Tema0121Conreu de vinya
Tema0122Conreu de fruites tropicals
Tema0123Conreu de cítrics
Tema0124Conreu de fruites amb os i amb llavors
Tema0125Conreu d'altres arbres i arbusts fruiters i fruita seca
Tema0126Conreu de fruits oleaginosos
Tema0127Conreu de plantes per a begudes
Tema0128Conreu d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques
Tema0129Altres conreus perennes
Tema0130Vivers i conreus de plantes ornamentals
Tema0141Explotació de bestiar boví per a la producció de llet
Tema0142Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals
Tema0143Explotació de cavalls i altres equins
Tema0144Explotació de camells i altres camèlids
Tema0145Explotació de bestiar oví i cabrum
Tema0146Explotació de bestiar porcí
Tema0147Avicultura
Tema0149Altres explotacions de bestiar
Tema0150Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
Tema0161Activitats de suport a l'agricultura
Tema0162Activitats de suport a la ramaderia
Tema0163Activitats de preparació posterior a la collita
Tema0164Activitats de tractament de llavors per a la reproducció
Tema0170Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema0210Silvicultura i altres activitats forestals
Tema0220Aprofitament de la fusta
Tema0230Recol·lecció de productes forestals silvestres, excepte la fusta
Tema0240Serveis de suport a la silvicultura
Tema0311Pesca marítima
Tema0312Pesca en aigua dolça
Tema0321Aqüicultura marina
Tema0322Aqüicultura en aigua dolça
Tema0510Extracció d'antracita i hulla
Tema0520Extracció de lignit
Tema0610Extracció de petroli brut
Tema0620Extracció de gas natural
Tema0710Extracció de minerals de ferro
Tema0721Extracció de minerals d'urani i de tori
Tema0729Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori
Tema0811Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
Tema0812Extracció de graves i sorres; extracció d'argila i caolí
Tema0891Extracció de minerals per a productes químics i fertilitzants
Tema0892Extracció de torba
Tema0893Extracció de sal
Tema0899Altres indústries extractives ncaa
Tema0910Activitats de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
Tema0990Altres activitats de suport a les indústries extractives
Tema1011Sacrifici de bestiar i conservació de carn
Tema1012Sacrifici i conservació de volateria
Tema1013Elaboració de productes carnis i de volateria
Tema1021Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos
Tema1022Fabricació de conserves de peix
Tema1031Preparació i conservació de patates
Tema1032Elaboració de sucs de fruites i hortalisses
Tema1039Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa
Tema1042Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
Tema1043Fabricació d'oli d'oliva
Tema1044Fabricació d'olis (excepte d'oliva) i greixos
Tema1052Elaboració de gelats
Tema1053Fabricació de formatges
Tema1054Preparació de llet i altres productes lactis
Tema1061Fabricació de productes de molineria
Tema1062Fabricació de midons i productes amilacis
Tema1071Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Tema1072Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Tema1073Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars
Tema1081Fabricació de sucre
Tema1082Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria
Tema1083Elaboració de cafè, te i infusions
Tema1084Elaboració d'espècies, salses i condiments
Tema1085Elaboració de menjars i plats preparats
Tema1086Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
Tema1089Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa
Tema1091Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
Tema1092Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
Tema1101Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
Tema1102Elaboració de vins
Tema1103Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Tema1104Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació
Tema1105Fabricació de cervesa
Tema1106Fabricació de malt
Tema1107Fabricació de begudes analcohòliques; producció d'aigües minerals i altres tipus d'aigües embotellades
Tema1200Indústries del tabac
Tema1310Preparació i filatura de fibres tèxtils
Tema1320Fabricació de teixits tèxtils
Tema1330Acabament de tèxtils
Tema1391Fabricació de teixits de punt
Tema1392Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
Tema1393Fabricació de catifes i moquetes
Tema1394Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes
Tema1395Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, excepte la roba de vestir
Tema1396Fabricació de productes tèxtils per a ús tècnic i industrial
Tema1399Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3272
4TemaClassesNUM4629