Skip to main content
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Unió Europea
Reglament (CE) 1549/2006 de la Comissió de 17 d'octubre de 2006
2007
Català
TemaCapítol
CodiDescripció
Tema01Animals vius
Tema02Carns i despulles comestibles
Tema03Peixos, crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics
Tema04Llet i productes lactis; ous d'ocells; mel natural, i productes comestibles d'origen animal ncaa
Tema05Altres productes d'origen animal ncaa
Tema06Plantes vives i productes de la floricultura
Tema07Hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris
Tema08Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons
Tema09Cafè, te, mate i espècies
Tema10Cereals
Tema11Productes de molineria; malt; midó i fècula; inulina; gluten de blat
Tema12Llavors i fruits oleaginosos; llavors i fruits diversos; plantes industrials o medicinals; palla i farratges
Tema13Gomes, resines i altres sucs i extractes vegetals
Tema14Matèries trenables i altres productes d'origen vegetal ncaa
Tema15Greixos i olis animals o vegetals; productes derivats; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal
Tema16Preparacions de carn, peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics
Tema17Sucres i articles de confiteria
Tema18Cacau i les preparacions
Tema19Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; productes de pastisseria
Tema20Preparacions d'hortalisses, fruits o altres parts de plantes
Tema21Preparacions alimentàries diverses
Tema22Begudes, líquids alcohòlics i vinagre
Tema23Residus i deixalles de les indústries alimentàries, i aliments preparats per a animals
Tema24Tabac i succedanis del tabac elaborats
Tema25Sal, sofre, terres i pedres, guix, calç i ciment
Tema26Minerals metal·lífers, escòries i cendres
Tema27Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries bituminoses i ceres minerals
Tema28Productes químics inorgànics, compostos inorgànics o orgànics dels metalls preciosos, dels elements radioactius, dels metalls de terres rares o d'isòtops
Tema29Productes químics orgànics
Tema30Productes farmacèutics
Tema31Adobs
Tema32Extractes adobadors o tintoris, tanins amb els derivats, pigments i altres matèries colorants, pintures, vernissos, màstics i tintes
Tema33Essències (olis essencials) i resinoides, i preparats de perfumeria, tocador o cosmètica
Tema34Sabons, agents de superfície orgànics, preparats per rentar, preparats lubrificants, ceres artificials, ceres preparades, productes de neteja, espelmes i articles similars, pastes per modelar, ceres per a odontologia i preparats per a odontologia a base de guix
Tema35Matèries albuminoidees, productes a base de midó o fècula modificats, coles i enzims
Tema36Pólvores i explosius, articles de pirotècnia, llumins, aliatges pirofòrics i matèries inflamables
Tema37Productes fotogràfics o cinematogràfics
Tema38Productes diversos de les indústries químiques
Tema39Matèries plàstiques amb les manufactures
Tema40Cautxú amb les manufactures
Tema41Pells, excepte per a pelleteria i cuirs
Tema42Manufactures de cuir, articles de basteria o de talabarderia, articles de viatge, bosses de mà i continents similars, i manufactures de tripa
Tema43Pelleteria i confeccions de pelleteria, pelleteria artificial o factícia
Tema44Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta
Tema45Suro amb les manufactures
Tema46Manufactures d'esparteria o de cistelleria
Tema47Pasta de fusta o d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques, paper o cartó per reciclar (deixalles i rebutjos)
Tema48Paper i cartó, manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó
Tema49Productes editorials, de la premsa o d'altres indústries gràfiques, texts manuscrits o mecanografiats i plànols
Tema50Seda
Tema51Llana i pèl fi o ordinari, filats i teixits de crin
Tema52Cotó
Tema53Altres fibres tèxtils vegetals, filats de paper i teixits de filats de paper
Tema54Filaments sintètics o artificials
Tema55Fibres sintètiques o artificials discontínues
Tema56Buata, feltre i teles sense teixir, filats especials, cordills, cordes i cordams i articles de corderia
Tema57Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils
Tema58Teixits especials, superfícies tèxtils amb pèl inserit, puntes, tapisseria, passamaneria i brodats
Tema59Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats i articles tècnics de matèries tèxtils
Tema60Teixits de punt
Tema61Peces i complements de vestir, de punt
Tema62Peces i complements de vestir, excepte de punt
Tema63Altres articles tèxtils confeccionats; conjunts o assortiments; articles de robavellaire i draps
Tema64Calçat, polaines, botins i articles similars i els seus components
Tema65Articles de barreteria i els seus components
Tema66Paraigües, ombrel·les, para-sols, bastons seient, fuets, xurriaques i els seus components
Tema67Plomes i plomissol preparats i articles de plomes o plomissol, flors artificials, manufactures de cabells
Tema68Manufactures de pedra, guix, ciment, amiant, mica o matèries similars
Tema69Productes ceràmics
Tema70Vidre i productes de vidre
Tema71Perles fines o cultivades, pedres precioses i semiprecioses o de similars, metalls preciosos, xapats de metalls preciosos i manufactures d'aquestes matèries; bijuteria; monedes
Tema72Fosa de ferro i acer
Tema73Manufactures de fosa, de ferro o d'acer
Tema74Coure i manufactures de coure
Tema75Níquel i les manufactures
Tema76Alumini i manufactures d'alumini
Tema78Plom i manufactures de plom
Tema79Zinc i manufactures de zinc
Tema80Estany i les manufactures
Tema81Altres metalls comuns, cermets i les manufactures
Tema82Eines i útils, articles de ganiveteria i coberts de taula, de metalls comuns, i els components, de metalls comuns
Tema83Manufactures de metalls comuns
Tema84Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d'aquestes màquines o aparells
Tema85Màquines, aparells i material elèctric, i els components, aparells d'enregistrament o reproducció de so, aparells d'enregistrament o reproducció d'imatges i so en televisió, i els components i accessoris
Tema86Vehicles i material per a vies fèrries o similars amb els components, aparells mecànics, fins i tot electromecànics, de senyalització per a vies de comunicació
Tema87Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components i accessoris
Tema88Navegació aèria o espacial
Tema89Navegació marítima o fluvial
Tema90Instruments i aparells d'òptica, fotografia o cinematografia, de mesura, control o de precisió, instruments i aparells medicoquirúrgics, components i accessoris d'aquests instruments o aparells
Tema91Rellotgeria
Tema92Instruments musicals, components i accessoris d'instruments musicals
Tema93Armes i municions, amb els components i accessoris
Tema94Mobles; mobiliari medicoquirúrgic, articles de llit i similars, aparells d'enllumenat no expressats ni compresos en altres capítols, anuncis, rètols i plaques indicadores, lluminosos i articles similars, construccions prefabricades
Tema95Joguines, jocs i articles per a esbarjo o per a esport, amb els components i accessoris
Tema96Manufactures diverses
Tema97Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaCapítolNUM296
2TemaPartidaNUM41221
3TemaSubpartidaNUM65052
4TemaPosicióNUM89720