Skip to main content
Aggregate 24 classes
Level Code Description
Class 01 Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
Agrupacions 01 Producció agrícola
Agrupacions 02 Producció ramadera
Agrupacions 03 Serveis agrícoles i ramaders
Agrupacions 04 Caça i repoblació cinegètica
Agrupacions 05 Silvicultura
Class 02 Pesca i piscicultura
Agrupacions 06 Pesca
Class 03 Comb. sòlids, petroli, gas i minerals radioactius
Agrupacions 11 Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
Agrupacions 12 Extracció de petroli i gas natural
Agrupacions 13 Refinació de petroli
Agrupacions 14 Extracció i transformació de minerals radioactius
Class 04 Electricitat, gas i aigua
Agrupacions 15 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Agrupacions 16 Captació, depuració i distribució d'aigua
Class 05 Extracció i transformació de minerals
Agrupacions 21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Agrupacions 22 Producció i primera transformació de metalls
Agrupacions 23 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Agrupacions 24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
Class 06 Indústries químiques
Agrupacions 25 Indústries químiques
Class 07 Metal·lúrgia, material elèctric i de precisió
Agrupacions 31 Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Agrupacions 32 Construcció de maquinària i equips mecànics
Agrupacions 33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Agrupacions 34 Construcció de maquinària i material elèctric
Agrupacions 35 Fabricació de material electrònic (llevat d'ordinadors)
Agrupacions 39 Fabricació d'instruments de precisió, òptica i similars
Class 08 Materials de transport
Agrupacions 36 Construcció de vehicles automòbils i les seves peces de recanvi
Agrupacions 37 Construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
Agrupacions 38 Construcció d'altres materials de transport
Class 09 Productes alimentaris, begudes i tabac
Agrupacions 41 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Agrupacions 42 Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac
Class 10 Indústries tèxtils, del cuir i de confeccions
Agrupacions 43 Indústries tèxtils
Agrupacions 44 Indústries del cuir
Agrupacions 45 Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Class 11 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Agrupacions 46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Class 12 Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició
Agrupacions 47 Indústries del paper i fabricació d'articles de paper. Arts gràfiques i edició
Class 13 Cautxú i plàstic. Altres indústries manufactureres
Agrupacions 48 Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Agrupacions 49 Altres indústries manufactureres
Class 14 Construcció
Agrupacions 50 Construcció
Class 15 Comerç i reparacions
Agrupacions 61 Comerç a l'engròs
Agrupacions 62 Recuperació de productes
Agrupacions 63 Intermediaris del comerç
Agrupacions 64 Comerç al detall
Agrupacions 67 Reparacions
Class 16 Restaurants, cafès i hoteleria
Agrupacions 65 Restaurants i cafès (sense dispesa)
Agrupacions 66 Hoteleria
Class 17 Transport i activitats afins
Agrupacions 71 Transport per ferrocarril
Agrupacions 72 Altres transports terrestres
Agrupacions 73 Transport marítim i per vies navegables interiors
Agrupacions 74 Transport aeri
Agrupacions 75 Activitats afins als transports
Class 18 Comunicacions
Agrupacions 76 Comunicacions
Class 19 Institucions financeres i activitats immobiliàries
Agrupacions 81 Institucions financeres
Agrupacions 82 Assegurances
Agrupacions 83 Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobiliàries
Class 20 Serveis a les empreses. Lloguer de béns
Agrupacions 84 Serveis prestats a les empreses
Agrupacions 85 Lloguer de béns mobles
Agrupacions 86 Lloguer de béns immobles
Class 21 Administració pública, defensa i Seguretat Social
Agrupacions 91 Administració pública, defensa nacional i Seguretat Social
Class 22 Educació, investigació i serveis culturals
Agrupacions 93 Educació i investigació
Agrupacions 96 Serveis recreatius i culturals
Class 23 Sanitat i assistència social
Agrupacions 94 Sanitat i serveis veterinaris
Agrupacions 95 Assistència social i altres serveis prestats a la col·lectivitat
Class 24 Altres serveis prestats a la col·lectivitat
Agrupacions 92 Serveis de sanejament de vies públiques, neteja i similars
Agrupacions 97 Serveis personals
Agrupacions 98 Serveis domèstics
Agrupacions 99 Representacions diplomàtiques i organismes internacionals