Skip to main content

Aggregate 41 industrial sectors

Aggregate 41 industrial sectors
Level Code Description
Industrial sector 01 Carbó, petroli i gas
Grups 111 Extracció, preparació i aglomeració d'hulla
Grups 112 Extracció, preparació i aglomeració d'antracita
Grups 113 Extracció, preparació i aglomeració de lignit
Grups 114 Coqueries
Grups 121 Prospecció de petroli i gas natural
Grups 122 Extracció de petroli brut
Grups 123 Extracció i depuració de gas natural
Grups 124 Extracció de pissarres bituminoses
Grups 130 Refinació de petroli
Grups 140 Extracció i transformació de minerals radioactius
Industrial sector 02 Energia elèctrica
Grups 151 Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
Industrial sector 03 Gas manufacturat i vapor
Grups 152 Fabricació i distribució de gas
Grups 153 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Industrial sector 04 Aigua
Grups 160 Captació, depuració i distribució d'aigua
Industrial sector 05 Minerals i 1a. transformació del metall
Grups 211 Extracció i preparació de minerals de ferro
Grups 212 Extracció i preparació de minerals metàl·lics no fèrrics
Grups 221 Siderúrgia
Grups 222 Fabricació de tubs d'acer
Grups 223 Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
Grups 224 Producció i primera transformació de metalls no fèrrics
Industrial sector 06 Minerals no metàl·lics ni energètics
Grups 231 Extracció de materials de construcció
Grups 232 Extracció de sals potàssiques, fosfats i nitrats
Grups 233 Extracció de sal comuna
Grups 234 Extracció de pirites i sofre
Grups 239 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Industrial sector 07 Ciments, pedra natural i abrasius
Grups 241 Fabricació de productes de terra cuita per a la construcció (llevat d'articles refractaris)
Grups 242 Fabricació de ciments, calçs i guixos
Grups 243 Fabricació de materials de construcció de formigó, ciment, guix, escaiola i altres
Grups 244 Indústries de la pedra natural
Grups 245 Fabricació d'abrasius
Grups 249 Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA
Industrial sector 08 Vidres i ceràmiques
Grups 246 Indústries del vidre
Grups 247 Fabricació de productes ceràmics
Industrial sector 09 Química bàsica no farmacèutica
Grups 251 Fabricació de productes químics bàsics (llevat de productes farmacèutics de base)
Industrial sector 10 Química agrícola i industrial
Grups 252 Fabricació de productes químics destinats principalment a l'agricultura
Grups 253 Fabricació de productes químics destinats principalment a la indústria
Industrial sector 11 Indústria farmacèutica
Grups 254 Fabricació de productes farmacèutics
Industrial sector 12 Química de consum final
Grups 255 Fabricació d'altres productes químics destinats principalment al consum final
Industrial sector 13 Construccions metàl·liques
Grups 311 Foneries
Grups 312 Forja, estampació, embotició, encunyació, tallament i repussatge
Grups 313 Tractament i recobriment dels metalls
Grups 314 Fabricació de productes metàl·lics estructurals
Grups 315 Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
Industrial sector 14 Articles metàl·lics i tallers del metall
Grups 316 Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Grups 319 Tallers mecànics independents
Industrial sector 15 Maquinària per a la producció
Grups 321 Construcció de màquines i tractors agrícoles
Grups 322 Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines
Grups 323 Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Grups 324 Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Grups 325 Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Grups 326 Fabricació d'òrgans de transmissió
Grups 329 Construcció d'altres màquines i equips mecànics
Industrial sector 16 Maquinària d'oficina i instruments
Grups 330 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors (inclosa la instal·lació)
Grups 391 Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
Grups 392 Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics
Grups 393 Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
Grups 399 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
Industrial sector 17 Material elèctric
Grups 341 Fabricació de fils i cables elèctrics
Grups 342 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
Grups 343 Fabricació de piles i acumuladors
Grups 344 Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
Grups 346 Fabricació de llums i material d'enllumenat
Grups 347 Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)
Industrial sector 18 Electrodomèstics
Grups 345 Fabricació d'aparells electrodomèstics
Industrial sector 19 Material electrònic
Grups 351 Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
Grups 352 Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Grups 353 Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
Grups 354 Fabricació de components electrònics i circuits integrats
Grups 355 Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
Industrial sector 20 Automòbils i accessoris
Grups 361 Construcció i muntatge de vehicles automòbils i els seus motors
Grups 362 Construcció de carrosseries, remolcs i bolquets
Grups 363 Fabricació d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils
Industrial sector 21 Material naval, ferroviari i altres
Grups 371 Construcció naval
Grups 372 Reparació i manteniment de vaixells
Grups 381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari
Grups 382 Construcció, reparació i manteniment d'aeronaus
Grups 383 Construcció de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
Grups 389 Contrucció d'altres materials de transport NCAA
Industrial sector 22 Indústries càrnies
Grups 413 Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn
Industrial sector 23 Indústries làcties
Grups 414 Indústries làcties
Industrial sector 24 Molineria, pastes i pa
Grups 417 Fabricació de productes de molineria
Grups 418 Fabricació de pastes alimentàries i productes amilacis
Grups 419 Indústries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
Industrial sector 25 Alimentació animal
Grups 422 Indústries de productes per a l'alimentació animal (incloses les farines de peix)
Industrial sector 26 Altres productes alimentaris i tabac
Grups 411 Fabricació d'oli d'oliva
Grups 412 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
Grups 415 Fabricació de sucs i conserves vegetals
Grups 416 Fabricació de conserves de peix i altres productes marins
Grups 420 Indústries del sucre
Grups 421 Indústries del cacau, xocolata i productes de confiteria
Grups 423 Elaboració de productes alimentaris diversos
Grups 429 Indústries del tabac
Industrial sector 27 Indústria del vi i del cava
Grups 425 Indústries vinícoles
Industrial sector 28 Altres indústries de begudes
Grups 424 Indústries d'alcohols etílics de fermentació
Grups 426 Sidreries
Grups 427 Fabricació de cervesa i malt cerveser
Grups 428 Indústries d'aigües minerals, aigües gasoses i altres begudes analcohòliques
Industrial sector 29 Cotó i llana
Grups 431 Indústries del cotó i les seves mescles
Grups 432 Indústries de la llana i les seves mescles
Industrial sector 30 Seda, fibres artificials i dures
Grups 433 Indústries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintètiques
Grups 434 Indústries de les fibres dures i les seves mescles
Industrial sector 31 Gèneres de punt
Grups 435 Fabricació de gèneres de punt
Industrial sector 32 Acabats tèxtils, catifes i altres
Grups 436 Acabament de tèxtils
Grups 437 Fabricació de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
Grups 439 Altres indústries tèxtils
Industrial sector 33 Cuiro
Grups 441 Assaonament i acabament de cuirs i pells
Grups 442 Fabricació d'articles de cuir i similars
Industrial sector 34 Calçat, confecció i pelleteria
Grups 451 Fabricació en sèrie de calçat (llevat del de cautxú i fusta)
Grups 452 Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
Grups 453 Confecció en sèrie de roba i complements del vestit
Grups 454 Confecció a mida de roba i complements del vestit
Grups 455 Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils
Grups 456 Indústries de la pelleteria
Industrial sector 35 Fusta, suro i mobles de fusta
Grups 461 Serrada i preparació industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
Grups 462 Fabricació de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
Grups 463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcció
Grups 464 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Grups 465 Fabricació d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
Grups 466 Fabricació de productes de suro
Grups 467 Fabricació d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
Grups 468 Indústries del moble de fusta
Industrial sector 36 Paper i cartró
Grups 471 Fabricació de pasta paperera
Grups 472 Fabricació de paper i de cartó
Grups 473 Transformació del paper i del cartó
Industrial sector 37 Arts gràfiques
Grups 474 Arts gràfiques i activitats afins
Industrial sector 38 Edició
Grups 475 Edició
Industrial sector 39 Cautxú
Grups 481 Transformació del cautxú
Industrial sector 40 Matèries plàstiques
Grups 482 Transformació de matèries plàstiques
Industrial sector 41 Altres manufactures
Grups 491 Joieria i bijuteria
Grups 492 Fabricació d'instruments de música
Grups 493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
Grups 494 Fabricació de jocs, joguines i articles d'esport
Grups 495 Indústries manufactureres diverses