Skip to main content

Aggregate 55 industrial sectors

Aggregate 55 industrial sectors
Level Code Description
Industrial sector 01 Productes energètics i refinació de petroli
Grups 101 Extracció i aglomeració d'antracita i hulla
Grups 102 Extracció i aglomeració de lignit bru
Grups 103 Extracció i aglomeració de torba
Grups 111 Extracció de petroli brut i de gas natural
Grups 112 Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció
Grups 120 Extracció de minerals d'urani i de tori
Grups 231 Coqueries
Grups 232 Refinació de petroli
Grups 233 Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Industrial sector 02 Extracció de minerals no energètics
Grups 131 Extracció de minerals de ferro
Grups 132 Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, llevat dels minerals d'urani i de tori
Grups 141 Extracció de pedra
Grups 142 Extracció de sorres i argiles
Grups 143 Extracció de minerals per a adobs i productes químics
Grups 144 Producció de sal
Grups 145 Extracció d'altres minerals no metàl·lics ni energètics
Industrial sector 03 Energia elèctrica
Grups 401 Producció i distribució d'energia elèctrica
Industrial sector 04 Gas i aigua
Grups 402 Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, llevat de gasoductes
Grups 403 Producció i distribució de vapor i aigua calenta
Grups 410 Captació, depuració i distribució d'aigua
Industrial sector 05 Indústries càrnies
Grups 151 Indústries càrnies
Industrial sector 06 Indústries làcties
Grups 155 Indústries làcties
Industrial sector 07 Pa, productes de pastisseria, sucre i cacau
Classes 1581 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Classes 1582 Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Classes 1583 Indústries del sucre
Classes 1584 Indústries del cacau, xocolata i confiteria
Industrial sector 08 Altres productes alimentaris i tabac
Grups 152 Elaboració i conservació de peix i productes a base de peix
Grups 153 Preparació i conservació de fruites i hortalisses
Grups 154 Fabricació de greixos i olis (vegetals i animals)
Grups 156 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
Grups 157 Fabricació de productes per a l'alimentació animal
Classes 1585 Fabricació de pastes alimentoses
Classes 1586 Elaboració de cafè, te i infusions
Classes 1587 Elaboració d'espècies, salses i condiments
Classes 1588 Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
Classes 1589 Elaboració d'altres productes alimentaris
Grups 160 Indústries del tabac
Industrial sector 09 Begudes, llevat de vins i caves
Classes 1591 Destil·lació de begudes alcohòliques
Classes 1592 Destil·lació d'alcohol etílic procedent de fermentació
Classes 1594 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Classes 1595 Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de fermentació
Classes 1596 Fabricació de cervesa
Classes 1597 Fabricació de malt
Classes 1598 Producció d'aigües minerals i de begudes analcohòliques
Industrial sector 10 Elaboració de vins i caves
Classes 1593 Elaboració de vins
Industrial sector 11 Preparació i filatura de fibres tèxtils
Grups 171 Preparació i filatura de fibres tèxtils
Industrial sector 12 Fabricació de teixits tèxtils
Grups 172 Fabricació de teixits tèxtils
Industrial sector 13 Acabat de tèxtils
Grups 173 Acabament de tèxtils
Industrial sector 14 Confeccions fetes amb tèxtils, llevat roba vestir
Grups 174 Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
Industrial sector 15 Altres indústries tèxtils
Grups 175 Altres indústries tèxtils
Industrial sector 16 Fabricació de teixits de punt
Grups 176 Fabricació de teixits de punt
Industrial sector 17 Articles fets amb teixits de punt
Grups 177 Fabricació d'articles amb teixits de punt
Industrial sector 18 Peces de vestir de cuir, pelleteria
Grups 181 Confecció de peces de vestir de cuir
Grups 183 Preparació i tenyiment de pells de pelleteria; fabricació d'articles de pelleteria
Industrial sector 19 Peces de vestir fetes amb tèxtils
Grups 182 Confecció de peces de vestir amb tèxtils i accessoris
Industrial sector 20 Indústries del cuir i del calçat
Grups 191 Preparació, adobament i acabament del cuir
Grups 192 Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia
Grups 193 Fabricació de calçat
Industrial sector 21 Fusta, suro i cistelleria
Grups 201 Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta
Grups 202 Fabricació de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de partícules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Grups 204 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Grups 205 Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Industrial sector 22 Estructures de fusta, fusteria i ebenisteria
Grups 203 Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
Industrial sector 23 Pasta de paper, paper i cartó
Grups 211 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Industrial sector 24 Articles de paper i de cartó
Grups 212 Fabricació d'articles de paper i de cartó
Industrial sector 25 Edició
Grups 221 Edició
Industrial sector 26 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Grups 222 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Grups 223 Reproducció de suports enregistrats
Industrial sector 27 Productes químics bàsics
Grups 241 Fabricació de productes químics bàsics
Industrial sector 28 Productes agroquímics, pintures i fibres
Grups 242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Grups 243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Grups 246 Fabricació d'altres productes químics
Grups 247 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Industrial sector 29 Productes farmacèutics
Grups 244 Fabricació de productes farmacèutics
Industrial sector 30 Sabons, detergents i productes de bellesa
Grups 245 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Industrial sector 31 Fabricació de productes de cautxú
Grups 251 Fabricació de productes de cautxú
Industrial sector 32 Productes de matèries plàstiques
Grups 252 Fabricació de productes de matèries plàstiques
Industrial sector 33 Vidres i productes ceràmics
Grups 261 Fabricació de vidre i productes de vidre
Grups 262 Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris
Grups 263 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
Grups 264 Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
Industrial sector 34 Ciments, pedra i minerals no metàl·lics
Grups 265 Fabricació de ciment, calç i guix
Grups 266 Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment
Grups 267 Indústries de la pedra
Grups 268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
Industrial sector 35 Metal·lúrgia
Grups 271 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
Grups 272 Fabricació de tubs
Grups 273 Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA
Grups 274 Producció i primera transformació de metalls preciosos i d'altres metalls no fèrrics
Grups 275 Fosa de metalls
Industrial sector 36 Tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor
Grups 281 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Grups 282 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Grups 283 Fabricació de generadors de vapor
Industrial sector 37 Forja, estampació i enginyeria mecànica
Grups 284 Forja, estampació, embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Grups 285 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
Industrial sector 38 Eines i altres productes metàl·lics
Grups 286 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Grups 287 Fabricació de productes metàl·lics diversos, llevat de mobles
Industrial sector 39 Màquines i equips mecànics
Grups 291 Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Grups 292 Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
Grups 293 Fabricació de maquinària agrària
Grups 295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Industrial sector 40 Màquines eines, armes i municions
Grups 294 Fabricació de màquines eines
Grups 296 Fabricació d'armes i municions
Industrial sector 41 Fabricació d'aparells domèstics
Grups 297 Fabricació d'aparells domèstics
Industrial sector 42 Màquines d'oficina i equips informàtics
Grups 300 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Industrial sector 43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica
Grups 331 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Grups 332 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Grups 333 Fabricació d'equips de control per a processos industrials
Grups 334 Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Grups 335 Fabricació de rellotges
Industrial sector 44 Motors elèctrics, transformadors i generadors
Grups 311 Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Industrial sector 45 Aparells i equips elèctrics
Grups 312 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Grups 314 Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques
Grups 316 Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
Industrial sector 46 Fils i cables elèctrics aïllats
Grups 313 Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats
Industrial sector 47 Llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Grups 315 Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Industrial sector 48 Vàlvules i altres components electrònics
Grups 321 Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics
Industrial sector 49 Ràdio, televisió, so i imatge
Grups 322 Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Grups 323 Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
Industrial sector 50 Vehicles de motor, carrosseries i remolcs
Grups 341 Fabricació de vehicles de motor
Grups 342 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Industrial sector 51 Peces i accessoris per a vehicles de motor
Grups 343 Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors
Industrial sector 52 Fabricació d'altres materials de transport
Grups 351 Construcció i reparació naval
Grups 352 Fabricació de material ferroviari
Grups 353 Construcció aeronàutica i espacial
Grups 354 Fabricació de motocicletes i bicicletes
Grups 355 Fabricació d'altres materials de transport
Industrial sector 53 Fabricació de mobles
Grups 361 Fabricació de mobles
Industrial sector 54 Joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines
Grups 362 Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Grups 363 Fabricació d'instruments musicals
Grups 364 Fabricació d'articles d'esport
Grups 365 Fabricació de jocs i joguines
Grups 366 Altres indústries manufactureres diverses
Industrial sector 55 Reciclatge
Grups 371 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
Grups 372 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics