Skip to main content

Aggregate OCDE 2001 technological levels

Aggregate OCDE 2001 technological levels
Level Code Description
Technology level A Nivell tecnològic alt
Technology level 01 Aeronaus i naus espacials
Grups 353 Construcció aeronàutica i espacial
Technology level 02 Productes farmacèutics
Grups 244 Fabricació de productes farmacèutics
Technology level 03 Màquines d'oficina i equips informàtics
Divisions 30 Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Technology level 04 Material electrònic; aparells de ràdio, TV i comunicacions
Divisions 32 Fabricació de materials electrònics; fabricació d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicacions
Technology level 05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió
Divisions 33 Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria
Technology level B Nivell tecnològic mitjà alt
Technology level 06 Maquinària i materials elèctrics
Divisions 31 Fabricació de maquinària i materials elèctrics
Technology level 07 Vehicles de motor
Divisions 34 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Technology level 08 Productes químics (excepte productes farmacèutics)
Grups 241 Fabricació de productes químics bàsics
Grups 242 Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics
Grups 243 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics
Grups 245 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene
Grups 246 Fabricació d'altres productes químics
Grups 247 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
Technology level 09 Altres materials de transport (excepte embarcacions)
Grups 352 Fabricació de material ferroviari
Grups 354 Fabricació de motocicletes i bicicletes
Grups 355 Fabricació d'altres materials de transport
Technology level 10 Maquinària i equips mecànics
Divisions 29 Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
Technology level C Nivell tecnològic mitjà baix
Technology level 11 Embarcacions i serveis de reparació
Grups 351 Construcció i reparació naval
Technology level 12 Productes de cautxú i matèries plàstiques
Divisions 25 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Technology level 13 Coc, refinació de petroli i combustibles nuclears
Divisions 23 Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Technology level 14 Productes minerals no metàl·lics
Divisions 26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Technology level 15 Productes de metal·lúrgia
Divisions 27 Metal·lúrgia
Technology level 16 Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips)
Divisions 28 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Technology level D Nivell tecnològic baix
Technology level 17 Mobles, manufactures diverses i reciclatge
Divisions 36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Divisions 37 Reciclatge
Technology level 18 Fusta, paper i productes de paper
Divisions 20 Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Divisions 21 Indústries del paper
Divisions 22 Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Technology level 19 Productes alimentaris, begudes i tabac
Divisions 15 Indústries de productes alimentaris i begudes
Divisions 16 Indústries del tabac
Technology level 20 Productes tèxtils, de la confecció, de cuir i calçat
Divisions 17 Indústries tèxtils
Divisions 18 Indústries de la confecció i de la pelleteria
Divisions 19 Preparació, adob i acabament del cuir; fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria, talabarderia i sabateria