Skip to main content

Aggregate Eurostat technological levels

Aggregate Eurostat technological levels
Level Code Description
Technology level A Nivell tecnològic alt
Technology level 01 Productes farmacèutics
Divisions 21 Fabricació de productes farmacèutics
Technology level 02 Productes informàtics, electrònics i òptics
Divisions 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
Technology level 03 Aeronaus i naus espacials
Grups 303 Construcció aeronàutica i espacial
Technology level B Nivell tecnològic mitjà alt
Technology level 04 Productes químics
Divisions 20 Indústries químiques
Technology level 05 Armes i municions
Grups 254 Fabricació d'armes i municions
Technology level 06 Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles
Divisions 27 Fabricació de materials i equips elèctrics
Divisions 28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
Divisions 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Technology level 07 Altres materials de transport
Grups 302 Fabricació de locomotores i material ferroviari
Grups 304 Fabricació de vehicles de combat
Grups 309 Fabricació d'altres materials de transport ncaa
Technology level 08 Instruments i subministraments mèdics i odontològics
Grups 325 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
Technology level C Nivell tecnològic mitjà baix
Technology level 09 Serveis de reproducció de material enregistrat
Grups 182 Reproducció de suports enregistrats
Technology level 10 Coc i productes de refinació del petroli
Divisions 19 Coqueries i refinació del petroli
Technology level 11 Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia
Divisions 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Divisions 23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Divisions 24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Technology level 12 Productes metàl·lics
Grups 251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Grups 252 Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Grups 253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
Grups 255 Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Grups 256 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri
Grups 257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Grups 259 Fabricació d'altres productes metàl·lics
Technology level 13 Vaixells i embarcacions
Grups 301 Construcció naval
Technology level 14 Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips
Divisions 33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
Technology level D Nivell tecnològic baix
Technology level 15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper
Divisions 10 Indústries de productes alimentaris
Divisions 11 Fabricació de begudes
Divisions 12 Indústries del tabac
Divisions 13 Indústries tèxtils
Divisions 14 Confecció de peces de vestir
Divisions 15 Indústria del cuir i del calçat
Divisions 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Divisions 17 Indústries del paper
Technology level 16 Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen
Grups 181 Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Technology level 17 Mobles
Divisions 31 Fabricació de mobles
Technology level 18 Altres productes manufacturats
Grups 321 Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
Grups 322 Fabricació d'instruments musicals
Grups 323 Fabricació d'articles d'esport
Grups 324 Fabricació de jocs i joguines
Grups 329 Altres indústries manufactureres diverses