Skip to main content
Short tags proposal
Level Code Description
Divisions 0 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
Groupings 01 Producció agrícola
Groupings 02 Producció ramadera
Groupings 03 Serveis agrícoles i ramaders
Groupings 04 Caça i repoblació cinegètica
Groupings 05 Silvicultura
Groupings 06 Pesca
Divisions 1 Energia i aigua
Groupings 11 Combustibles sòlids. Coqueries
Groupings 12 Extracció de petroli i gas natural
Groupings 13 Refinació de petroli
Groupings 14 Extracció i transformació de minerals radioactius
Groupings 15 Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Groupings 16 Captació, depuració i distribució d'aigua
Divisions 2 Minerals no energètics i derivats. Química
Groupings 21 Extracció i preparació de minerals metàl·lics
Groupings 22 Producció i primera transformació de metalls
Groupings 23 Minerals no metàl·lics ni energètics. Torberes
Groupings 24 Indústries de productes minerals no metàl·lics
Groupings 25 Indústries químiques
Divisions 3 Transformació dels metalls. Mecànica de precisió
Groupings 31 Productes metàl·lics (llevat de material de transport)
Groupings 32 Construcció de maquinària i equips mecànics
Groupings 33 Construcció de màquines d'oficina i ordinadors
Groupings 34 Construcció de maquinària i material elèctric
Groupings 35 Material electrònic (llevat d'ordinadors)
Groupings 36 Vehicles automòbils i peces de recanvi
Groupings 37 Construcció, reparació i manteniment de vaixells
Groupings 38 Construcció d'altres materials de transport
Groupings 39 Instruments de precisió, òptica i similars
Divisions 4 Altres indústries manufactureres
Groupings 41 Productes alimentaris, begudes i tabac
Groupings 42 Productes alimentaris, begudes i tabac
Groupings 43 Indústries tèxtils
Groupings 44 Indústries del cuir
Groupings 45 Calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Groupings 46 Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Groupings 47 Paper i articles derivats. Arts gràfiques i edició
Groupings 48 Transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Groupings 49 Altres indústries manufactureres
Divisions 5 Construcció
Groupings 50 Construcció
Divisions 6 Comerç, restaurants i hoteleria. Reparacions
Groupings 61 Comerç a l'engròs
Groupings 62 Recuperació de productes
Groupings 63 Intermediaris del comerç
Groupings 64 Comerç al detall
Groupings 65 Restaurants i cafès
Groupings 66 Hoteleria
Groupings 67 Reparacions
Divisions 7 Transport i comunicacions
Groupings 71 Transport per ferrocarril
Groupings 72 Altres transports terrestres
Groupings 73 Transport marítim i vies navegables interiors
Groupings 74 Transport aeri
Groupings 75 Activitats afins al transport
Groupings 76 Comunicacions
Divisions 8 Institucions financeres, serveis i lloguers
Groupings 81 Institucions financeres
Groupings 82 Assegurances
Groupings 83 Auxiliars financers. Activitats immobiliàries
Groupings 84 Serveis prestats a les empreses
Groupings 85 Lloguer de béns mobles
Groupings 86 Lloguer de béns immobles
Divisions 9 Altres serveis
Groupings 91 Administració pública, defensa i Seguretat Social
Groupings 92 Sanejament de vies públiques, neteja i similars
Groupings 93 Educació i investigació
Groupings 94 Sanitat i serveis veterinaris
Groupings 95 Assistència social i altres serveis col·lectius
Groupings 96 Serveis recreatius i culturals
Groupings 97 Serveis personals
Groupings 98 Serveis domèstics
Groupings 99 Representacions diplomàtiques i org. internacionals