Skip to main content
Subsections
Code Description
AA Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura
BB Pesca
CA Extracció de productes energètics
CB Extracció d'altres minerals llevat de productes energètics
DA Indústries de l'alimentació, begudes i tabac
DB Indústries tèxtils i de la confecció
DC Indústries del cuir i del calçat
DD Indústries de la fusta i del suro
DE Indústries del paper; edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
DF Refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
DG Indústries químiques
DH Indústries de la transformació del cautxú i matèries plàstiques
DI Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
DJ Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
DK Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics
DL Indústries de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics
DM Fabricació de materials de transport
DN Indústries manufactureres diverses
EE Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua
FF Construcció
GG Comerç; reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors, i articles personals i d'ús domèstic
HH Hoteleria
II Transport, emmagatzematge i comunicacions
JJ Mediació financera
KK Activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials
LL Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria
MM Educació
NN Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials
OO Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
PP Llars que ocupen personal domèstic
QQ Organismes extraterritorials