Skip to main content
Classes
Code Description
0111 Cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses
0112 Arròs sense pellofa
0113 Hortalisses d'arrel i tubercle
0114 Canya de sucre
0115 Tabac sense elaborar
0116 Plantes utilitzades per a fibres tèxtils
0119 Altres conreus no perennes
0121 Raïm
0122 Fruites tropicals i subtropicals
0123 Cítrics
0124 Fruites amb llavors i pinyol
0125 Altres tipus de fruits d'arbres i arbustos i fruita seca
0126 Fruits oleaginosos
0127 Plantes per a begudes
0128 Espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques
0129 Altres conreus perennes
0130 Llavors i plançons: plantes vives, bulbs, tubercles i arrels, esqueixos i empelts, micelis
0141 Bestiar boví viu per a llet i llet crua de vaca
0142 Altres tipus de bestiar boví i búfals vius i l'esperma
0143 Cavalls i altres equins vius
0144 Camells i camèlids vius
0145 Bestiar oví i cabrum viu, llet crua d'ovella i de cabra i llana bruta d'esquilada
0146 Bestiar porcí viu
0147 Aviram viu i ous
0149 Altres animals de cria vius i productes animals
0161 Serveis de suport a l'agricultura
0162 Serveis de suport a la ramaderia
0163 Serveis de suport a la preparació posterior a la collita
0164 Serveis de tractament de llavors per a la reproducció
0170 Serveis de caça i captura d'animals
0210 Arbres forestals i serveis de planters
0220 Fusta en brut
0230 Productes forestals silvestres, excepte fusta
0240 Serveis de suport a la silvicultura
0300 Peix i altres productes de la pesca; productes de l'aqüicultura i serveis relacionats amb la pesca
0510 Hulla i antracita
0520 Lignit
0610 Petroli brut
0620 Gas natural, liquat o en estat gasós
0710 Minerals de ferro
0721 Minerales d'urani i de tori
0729 Altres minerals metàl·lics no fèrrics i els concentrats
0811 Pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
0812 Grava, sorra, argila i caolí
0891 Minerals per a productes químics i adobs
0892 Torba
0893 Sal i clorur de sodi pur; aigua marina
0899 Altres minerals no metàl·lics ni energètics ncaa
0910 Serveis de suport a l'extracció de petroli i de gas natural
0990 Altres serveis de suport a les indústries extractives
1011 Carn fresca i en conserva
1012 Carn d'aviram fresca i en conserva
1013 Productes carnis i de volateria
1020 Peix, crustacis i mol·luscos elaborats i en conserva
1031 Patates preparades i en conserva
1032 Sucs de fruites i hortalisses
1039 Altres fruites i hortalisses preparades i en conserva
1041 Olis i greixos vegetals i animals
1042 Margarina i greixos comestibles similars
1051 Llet, productes lactis i formatges
1052 Gelats
1061 Productes de molineria
1062 Midó i productes amilacis
1071 Pa i productes de fleca i de pastisseria, frescos
1072 Galetes i productes de fleca i de pastisseria de llarga durada
1073 Pastes alimentàries, cuscús i productes similars
1081 Sucre
1082 Cacau, xocolata i productes de confiteria
1083 Cafè, te i infusions
1084 Espècies, salses i condiments
1085 Plats i menjars preparats
1086 Preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics
1089 Productes alimentaris ncaa
1091 Aliments preparats per a animals de granja
1092 Aliments preparats per a animals de companyia
1101 Begudes alcohòliques destil·lades
1102 Vins
1103 Sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1104 Altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació
1105 Cervesa
1106 Malt
1107 Begudes analcohòliques; aigües minerals i altres aigües embotellades
1200 Tabac manufacturat
1310 Filats de fibres tèxtils
1320 Teixits tèxtils
1330 Serveis d'acabament tèxtil
1391 Teixits de punt
1392 Articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir
1393 Catifes i altres revestiments tèxtils de terres
1394 Cordes, cordills, caramells i xarxes
1395 Teles sense teixir i els articles confeccionats, excepte la roba de vestir
1396 Altres productes tèxtils per a usos tècnics i industrials
1399 Productes tèxtils ncaa
1411 Peces de vestir de cuir
1412 Roba de treball
1413 Altres peces de vestir exteriors
1414 Roba interior
1419 Altres peces de vestir i accessoris
1420 Articles de pelleteria
1431 Calceteria de punt
1439 Altres peces de vestir de punt
1511 Cuir preparat, adobat o acabat; articles de pelleteria adobats o tenyits
1512 Articles de marroquineria i viatge, de guarnicioneria i talabarderia
1520 Calçat
1610 Fusta serrada i planejada
1621 Fulloles i taulers de fusta
1622 Terres de fusta acoblats
1623 Altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció
1624 Envasos i embalatges de fusta
1629 Altres productes de fusta; articles de suro, de cistelleria i d'esparteria
1711 Pasta de paper
1712 Paper i cartó
1721 Paper i cartó ondulats, envasos i embalatges de paper i cartó
1722 Articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic
1723 Articles de papereria
1724 Papers pintats
1729 Altres articles de paper i de cartó
1811 Serveis d'impressió de diaris
1812 Altres serveis d'impressió
1813 Serveis de preimpressió i serveis auxiliars relacionats amb la impressió
1814 Serveis d'enquadernació i serveis relacionats amb l'enquadernació
1820 Serveis de reproducció de material enregistrat
1910 Productes de forn de coc
1920 Productes de refinació de petroli
2011 Gasos industrials
2012 Colorants i pigments
2013 Altres productes bàsics de química inorgànica
2014 Altres productes bàsics de química orgànica
2015 Adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2016 Plàstics en formes primàries
2017 Cautxú sintètic en formes primàries
2020 Plaguicides i altres productes agroquímics
2030 Pintures, vernissos i revestiments similars, tinta d'impremta i màstics
2041 Sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
2042 Perfums i productes de cosmètica
2051 Explosius i articles pirotècnics
2052 Coles
2053 Olis essencials
2059 Productes químics ncaa
2060 Fibres artificials i sintètiques
2110 Productes farmacèutics bàsics
2120 Especialitats farmacèutiques
2211 Pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció i recautxutat de pneumàtics
2219 Altres productes de cautxú
2221 Plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques
2222 Envasos i embalatges de matèries plàstiques
2223 Articles de matèries plàstiques per a la construcció
2229 Altres productes de matèries plàstiques
2311 Vidre pla
2312 Vidre pla manipulat i transformat
2313 Vidre buit
2314 Fibra de vidre
2319 Altres tipus de vidre manipulats (fins i tot per a usos tècnics)
2320 Productes ceràmics refractaris
2331 Rajoles i lloses de ceràmica
2332 Maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció
2341 Articles ceràmics d'ús domèstic i de decoració
2342 Aparells sanitaris ceràmics
2343 Aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
2344 Altres productes ceràmics d'ús tècnic
2349 Altres productes ceràmics ncaa
2351 Ciment
2352 Calç i guix
2361 Productes de formigó per a la construcció
2362 Productes de guix per a la construcció
2363 Formigó fresc
2364 Morter
2365 Fibrociment
2369 Altres productes de formigó, guix i ciment
2370 Pedra tallada, gravada i acabada
2391 Productes abrasius
2399 Altres productes minerals no metàl·lics ncaa
2410 Productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
2420 Tubs, canons, perfils buits i els accessoris, d'acer
2431 Barres i perfils sòlids obtinguts en fred, d'acer
2432 Productes plans laminats en fred, d'acer
2433 Productes en fred amb conformació per doblegament d'acer
2434 Filferro trefilat en fred
2441 Metalls preciosos
2442 Alumini
2443 Plom, zinc i estany
2444 Coure
2445 Altres metalls no fèrrics
2446 Combustible nuclear processat
2451 Serveis de fosa de ferro
2452 Serveis de fosa d'acer
2453 Serveis de fosa de metalls lleugers
2454 Serveis de fosa d'altres metalls no fèrrics
2511 Estructures metàl·liques i els components
2512 Tancaments metàl·lics
2521 Radiadors i calderes per a calefacció central
2529 Altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
2530 Generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
2540 Armes i municions
2550 Serveis de forja, estampació, embotició de metalls; productes de pulverimetal·lúrgia
2561 Serveis de tractament i revestiment de metalls
2562 Serveis d'enginyeria mecànica general
2571 Articles de ganiveteria i coberteria
2572 Panys i ferramentes
2573 Eines i estris intercanviables per a màquines eina
2591 Bidons i tonells, de ferro o acer
2592 Envasos i embalatges lleugers, en metall
2593 Productes de filferro, cadenes i molles
2594 Perns i cargols
2599 Altres productes metàl·lics ncaa
2611 Components electrònics
2612 Circuits impresos acoblats
2620 Ordinadors i equips perifèrics
2630 Equips de telecomunicacions
2640 Productes electrònics de consum
2651 Instruments i aparells de mesura, verificació i navegació
2652 Rellotges
2660 Equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
2670 Instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
2680 Suports magnètics i òptics
2711 Motors, transformadors i generadors elèctrics
2712 Aparells de distribució i control elèctrics
2720 Piles elèctriques i acumuladors
2731 Cables de fibra òptica
2732 Altres fils i cables electrònics i elèctrics
2733 Dispositius de cablatge
2740 Làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació
2751 Electrodomèstics
2752 Aparells domèstics no elèctrics
2790 Altres materials i equips elèctrics
2811 Motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
2812 Equips de transmissió hidràulica i pneumàtica
2813 Altres bombes i compressors
2814 Aixetes i vàlvules
2815 Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
2821 Forns i cremadors
2822 Maquinària d'elevació i manipulació
2823 Màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics
2824 Eines elèctriques manuals
2825 Maquinària de ventilació i refrigeració no domèstiques
2829 Altres tipus de maquinària d'ús general ncaa
2830 Maquinària agrària i forestal
2841 Màquines eina per treballar els metalls
2849 Altres tipus de màquines eina
2891 Maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
2892 Maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
2893 Maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
2894 Maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
2895 Maquinària per a les indústries del paper i del cartó
2896 Maquinària per a les indústries del plàstic i el cautxú
2899 Maquinària per a usos específics ncaa
2910 Vehicles de motor
2920 Carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
2931 Equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor
2932 Altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor amb els motors
3011 Vaixells i artefactes flotants
3012 Embarcacions d'esbarjo i esportives
3020 Locomotores i material ferroviari
3030 Aeronaus i naus espacials amb la maquinària
3040 Vehicles militars de combat
3091 Motocicletes
3092 Bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat
3099 Altres materials de transport ncaa
3100 Seients i els components; components de mobles
3101 Mobles d'oficina i d'establiments comercials
3102 Mobles de cuina
3103 Matalassos
3109 Altres mobles
3211 Monedes
3212 Articles de joieria i articles similars
3213 Articles de bijuteria i articles similars
3220 Instruments musicals
3230 Articles d'esport
3240 Jocs i joguines
3250 Instruments i subministraments per a medicina i odontologia
3291 Escombres, brotxes i raspalls
3299 Altres articles manufacturats ncaa
3311 Serveis de reparació de productes metàl·lics
3312 Serveis de reparació de maquinària
3313 Serveis de reparació d'equips electrònics i òptics
3314 Serveis de reparació d'equips elèctrics
3315 Serveis de reparació i manteniment d'embarcacions
3316 Serveis de reparació i manteniment d'aeronaus i naus espacials
3317 Serveis de reparació i manteniment d'altres tipus de material de transport
3319 Serveis de reparació d'altres equips
3320 Serveis d'instal·lació de maquinària i equips industrials
3511 Serveis de producció d'energia elèctrica
3512 Serveis de transport d'energia elèctrica
3513 Serveis de distribució d'energia elèctrica
3514 Serveis de comerç d'energia elèctrica
3521 Gas manufacturat
3522 Serveis de distribució per canonades de combustibles gasosos
3523 Serveis de comerç de gas per canonades
3530 Serveis de subministrament de vapor i aire condicionat
3600 Aigua natural; serveis de tractament i distribució d'aigua
3700 Serveis de recollida i tractament d'aigües residuals
3811 Residus no perillosos; serveis de recollida de residus no perillosos
3812 Residus perillosos; serveis de recollida de residus perillosos
3821 Serveis de tractament i eliminació de residus no perillosos
3822 Serveis de tractament i eliminació de residus perillosos
3831 Serveis de separació i classificació de materials
3832 Serveis de valorització de materials seleccionats; materials secundaris en brut
3900 Serveis de sanejament i altres serveis de gestió de residus
4100 Edificis i treballs de construcció d'edificis
4211 Carreteres i autopistes i treballs de construcció de carreteres i autopistes
4212 Vies fèrries, fins i tot subterrànies i treballs de construcció de vies fèrries de superfície i subterrànies
4213 Ponts i túnels i treballs de construcció de ponts i túnels
4221 Xarxes per a fluids i treballs de construcció de xarxes per a fluids
4222 Xarxes elèctriques i de telecomunicacions i treballs de construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions
4291 Obres hidràuliques i treballs de construcció d'obres hidràuliques
4299 Altres projectes d'enginyeria civil ncaa i treballs de construcció d'altres projectes d'enginyeria civil ncaa
4311 Treballs de demolició
4312 Treballs de preparació del terreny
4313 Treballs de perforacions i sondatges
4321 Treballs d'instal·lació elèctrica
4322 Treballs de lampisteria, d'instal·lació de sistemes de calefacció i aire condicionat
4329 Altres treballs d'instal·lació
4331 Treballs de revestiment
4332 Treballs d'instal·lacions de fusteria
4333 Treballs de revestiment de terres i parets
4334 Treballs de pintura i vidrieria
4339 Altres treballs d'acabament d'edificis
4391 Treballs de construcció de cobertes
4399 Altres treballs de construcció especialitzats ncaa
4511 Serveis de comerç d'automòbils i vehicles de motor lleugers
4519 Serveis de comerç d'altres vehicles de motor
4520 Serveis de manteniment i reparació de vehicles de motor
4531 Serveis de comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor
4532 Serveis de comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
4540 Serveis de comerç, manteniment i reparació de motocicletes i dels recanvis i accessoris
4611 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs d'animals vius, primeres matèries agràries, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats
4612 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials
4613 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de fusta i materials de construcció
4614 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus
4615 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de mobles, articles per a la llar i ferreteria
4616 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de productes tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de pell i cuir
4617 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
4618 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs d'altres productes específics
4619 Serveis d'intermediaris de comerç a l'engròs de productes diversos
4621 Serveis de comerç a l'engròs de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar
4622 Serveis de comerç a l'engròs de flors i plantes
4623 Serveis de comerç a l'engròs d'animals vius
4624 Serveis de comerç a l'engròs de cuirs i pells
4631 Serveis de comerç a l'engròs de fruites, llegums i hortalisses
4632 Serveis de comerç a l'engròs de carn i productes carnis
4633 Serveis de comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
4634 Serveis de comerç a l'engròs de begudes
4635 Serveis de comerç a l'engròs de productes del tabac
4636 Serveis de comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
4637 Serveis de comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
4638 Serveis de comerç a l'engròs de peix, marisc i altres productes alimentaris
4639 Serveis de comerç a l'engròs no especialitzat de productes alimentaris, begudes i tabac
4641 Serveis de comerç a l'engròs de productes tèxtils
4642 Serveis de comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat
4643 Serveis de comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics
4644 Serveis de comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja
4645 Serveis de comerç a l'engròs de perfumeria i productes de bellesa
4646 Serveis de comerç a l'engròs de productes farmacèutics
4647 Serveis de comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació
4648 Serveis de comerç a l'engròs de rellotges i articles de joieria
4649 Serveis de comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic
4651 Serveis de comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics
4652 Serveis de comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions, i els components
4661 Serveis de comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles
4662 Serveis de comerç a l'engròs de màquines eina
4663 Serveis de comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil
4664 Serveis de comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar
4665 Serveis de comerç a l'engròs de mobles d'oficina
4666 Serveis de comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips d'oficina
4669 Serveis de comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips
4671 Serveis de comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
4672 Serveis de comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
4673 Serveis de comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
4674 Serveis de comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció
4675 Serveis de comerç a l'engròs de productes químics
4676 Serveis de comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats
4677 Serveis de comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig
4690 Serveis de comerç a l'engròs no especialitzat
4700 Serveis de comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes
4910 Serveis de transport interurbà de passatgers per ferrocarril
4920 Serveis de transport de mercaderies per ferrocarril
4931 Serveis de transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
4932 Serveis d'explotació de taxis
4939 Serveis de transport terrestre de passatgers ncaa
4941 Serveis de transport per carretera de mercaderies
4942 Serveis de mudances
4950 Serveis de transport per canonada
5010 Serveis de transport marítim de passatgers
5020 Serveis de transport marítim de mercaderies
5030 Serveis de transport per vies de navegació interiors de passatgers
5040 Serveis de transport de mercaderies per vies de navegació interiors
5110 Serveis de transport aeri de passatgers
5121 Serveis de transport aeri de mercaderies
5122 Serveis de transport espacial
5210 Serveis de dipòsit i emmagatzematge
5221 Serveis auxiliars al transport terrestre
5222 Serveis auxiliars al transport marítim i per vies de navegació interiors
5223 Serveis auxiliars al transport aeri
5224 Serveis de càrrega i descàrrega
5229 Altres serveis auxiliars del transport
5310 Serveis de correus sotmesos a l'obligació del servei universal
5320 Altres serveis de correus i missatgeria
5510 Serveis d'allotjament en hotels i establiments similars
5520 Serveis d'allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
5530 Serveis d'allotjament en càmpings i estacionament de caravanes
5590 Altres serveis d'allotjament
5610 Serveis de menjars en restaurants i parades de menjar
5621 Serveis d'àpats
5629 Altres serveis de menjars
5630 Serveis d'establiments de begudes
5811 Serveis d'edició de llibres
5812 Edició de directoris i guies d'adreces postals
5813 Serveis d'edició de diaris
5814 Serveis d'edició de revistes
5819 Altres serveis d'edició
5821 Serveis d'edició de jocs per a ordinador
5829 Serveis d'edició d'altres programes informàtics
5911 Serveis cinematogràfics, de vídeo i televisió
5912 Serveis de postproducció de programes de cinema, vídeo i televisió
5913 Serveis de distribució cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió
5914 Serveis d'exhibició de pel·lícules
5920 Serveis d'enregistrament de so i edició musical
6010 Serveis de radiodifusió
6020 Serveis de programació i emissió de televisió; originals de programes de televisió
6110 Serveis de telecomunicacions per cable
6120 Serveis de telecomunicacions sense cables
6130 Serveis de telecomunicacions per satèl·lit
6190 Altres serveis de telecomunicacions
6201 Serveis de programació informàtica
6202 Serveis de consultoria informàtica
6203 Serveis de gestió dels recursos informàtics
6209 Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i amb la informàtica
6311 Serveis de processament de dades, hostatge i serveis similars
6312 Serveis de portals web
6391 Serveis d'agències de notícies
6399 Altres serveis d'informació ncaa
6411 Serveis de la banca central
6419 Altres serveis de mediació monetària
6420 Serveis de gestió de societats holding
6430 Serveis d'inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars
6491 Serveis d'arrendament financer
6492 Altres serveis de concessió de crèdits
6499 Altres serveis financers ncaa, excepte assegurances i fons de pensions
6511 Serveis d'assegurances de vida
6512 Altres serveis d'assegurances
6520 Serveis de reassegurances
6530 Serveis de fons de pensions
6611 Serveis d'administració de mercats financers
6612 Serveis auxiliars de mediació en operacions de valors i altres actius
6619 Altres serveis auxiliars dels serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions
6621 Serveis d'avaluació de riscos i danys
6622 Serveis d'agents i corredors d'assegurances
6629 Altres serveis auxiliars d'assegurances i fons de pensions
6630 Serveis de gestió de fons
6810 Serveis de compravenda de béns immobiliaris per compte propi
6820 Serveis de lloguer de béns immobiliaris per compte propi o arrendats
6831 Serveis d'agents de la propietat immobiliària
6832 Serveis de gestió i administració de la propietat immobiliària
6910 Serveis jurídics
6920 Serveis de comptabilitat, tenidoria de llibres i auditoria; assessorament fiscal
7010 Serveis de seus centrals d'empreses
7021 Serveis de relacions públiques i comunicacions
7022 Altres serveis de consultoria en gestió empresarial
7111 Serveis tècnics d'arquitectura
7112 Serveis tècnics d'enginyeria i altres serveis relacionats amb l'assessorament tècnic
7120 Serveis d'anàlisis i assajos tècnics
7211 Serveis de recerca i desenvolupament experimental de biotecnologia
7219 Altres serveis de recerca i desenvolupament experimental de ciències naturals i tècniques
7220 Serveis de recerca i desenvolupament experimental de ciències socials i humanitats
7311 Serveis d'agències de publicitat
7312 Serveis de representació de mitjans de comunicació
7320 Serveis d'estudis de mercat i realització d'enquestes d'opinió pública
7410 Serveis de disseny especialitzat
7420 Serveis de fotografia
7430 Serveis de traducció i interpretació
7490 Altres serveis professionals, científics i tècnics ncaa
7500 Serveis veterinaris
7711 Serveis de lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers
7712 Serveis de lloguer de camions
7721 Serveis de lloguer d'articles d'oci i esportius
7722 Serveis de lloguer de cintes de vídeo i discos
7729 Serveis de lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic
7731 Serveis de lloguer de maquinària i material agrari
7732 Serveis de lloguer de maquinària i material de construcció i enginyeria civil
7733 Serveis de lloguer de maquinària i material d'oficina (inclosos els ordinadors)
7734 Serveis de lloguer de mitjans de navegació
7735 Serveis de lloguer de mitjans de transport aeri
7739 Serveis de lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns materials ncaa
7740 Serveis de cessió dels drets de productes subjectes a la propietat industrial i intel·lectual, excepte les obres protegides per drets d'autor
7810 Serveis d'agències de col·locació
7820 Serveis d'empreses de treball temporal
7830 Altres serveis de subministrament de recursos humans
7911 Serveis d'agències de viatges
7912 Serveis d'operadors turístics
7990 Altres serveis de reserva i serveis que s'hi relacionen
8010 Serveis privats de seguretat
8020 Serveis d'instal·lació de sistemes de seguretat
8030 Serveis d'investigació
8110 Serveis auxiliars per a complexos combinats
8121 Serveis de neteja general d'edificis
8122 Altres serveis de neteja industrial i d'edificis
8129 Altres serveis de neteja
8130 Serveis paisatgístics
8211 Serveis administratius combinats
8219 Serveis de fotocòpia, preparació de documents i altres serveis especialitzats d'oficina
8220 Serveis de centres d'atenció telefònica
8230 Serveis d'organització de convencions i fires de mostres
8291 Serveis de gestió de cobraments i central de risc
8292 Serveis d'envasament
8299 Altres serveis de suport a les empreses
8411 Serveis generals de l'Administració pública
8412 Serveis de regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria
8413 Serveis de regulació de l'activitat econòmica
8421 Serveis d'afers exteriors
8422 Serveis de defensa
8423 Serveis de justícia
8424 Serveis d'ordre públic i seguretat
8425 Serveis de protecció civil
8430 Serveis de Seguretat Social obligatòria
8510 Serveis d'educació preprimària
8520 Serveis d'educació primària
8531 Serveis d'educació secundària general
8532 Serveis d'educació secundària tècnica i professional
8541 Serveis d'educació postsecundària no terciària
8542 Serveis d'educació terciària
8551 Serveis d'educació esportiva i recreativa
8552 Serveis d'educació cultural
8553 Serveis d'escoles de conducció i pilotatge
8559 Serveis d'educació ncaa
8560 Serveis auxiliars a l'educació
8610 Serveis hospitalaris
8621 Serveis de medicina general
8622 Serveis de medicina especialitzada
8623 Serveis d'odontologia
8690 Altres serveis sanitaris
8710 Serveis socials d'atenció en establiments residencials amb cura sanitària
8720 Serveis socials d'atenció en establiments residencials per a persones amb discapacitats psíquiques, malalties mentals i drogoaddiccions
8730 Serveis socials d'atenció en establiments residencials per a persones grans i persones amb discapacitats físiques
8790 Altres serveis socials d'atenció en establiments residencials
8810 Serveis socials sense allotjament per a persones grans i persones amb discapacitat
8891 Serveis d'atenció diürna d'infants
8899 Altres serveis socials sense allotjament ncaa
9001 Serveis de les arts escèniques
9002 Serveis auxiliars a les arts escèniques
9003 Serveis de creació artística i literària
9004 Serveis de gestió de sales d'espectacles
9101 Serveis de biblioteques i arxius
9102 Serveis de museus
9103 Serveis de gestió de llocs i edificis històrics i similars
9104 Serveis de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9200 Serveis relacionats amb els jocs d'atzar i les apostes
9311 Serveis de gestió d'instal·lacions esportives
9312 Serveis de clubs esportius
9313 Serveis de gimnasos
9319 Altres serveis esportius
9321 Serveis de parcs d'atraccions i parcs temàtics
9329 Altres serveis recreatius i d'entreteniment
9411 Serveis proporcionats per organitzacions empresarials i patronals
9412 Serveis proporcionats per organitzacions professionals
9420 Serveis proporcionats pels sindicats
9491 Serveis proporcionats per organitzacions religioses
9492 Serveis proporcionats per organitzacions polítiques
9499 Serveis proporcionats per altres tipus d'associacions ncaa
9511 Serveis de reparació d'ordinadors i equips perifèrics
9512 Serveis de reparació d'equips de comunicació
9521 Serveis de reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic
9522 Serveis de reparació d'electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí
9523 Serveis de reparació de calçat i altres articles de cuir
9524 Serveis de reparació de mobles i articles de parament de la llar
9525 Serveis de reparació de rellotges i joieria
9529 Serveis de reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic
9601 Serveis de rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell
9602 Serveis de perruqueria i altres tractaments de bellesa
9603 Serveis de pompes fúnebres i similars
9604 Serveis de manteniment físic
9609 Altres serveis personals ncaa
9700 Serveis de les llars que donen ocupació a personal domèstic
9810 Béns no diferenciats produïts per les llars per a ús propi
9820 Serveis no diferenciats produïts per les llars per a ús propi
9900 Serveis d'organitzacions i organismes extraterritorials