Skip to main content

06 — Extracció de petroli brut i de gas natural

  Aquesta divisió comprèn:

  • L'extracció de petroli brut.
  • L'extracció de petroli a partir de sorres i pissarres bituminoses.
  • La producció de gas natural i d'hidrocarburs líquids mitjançant la gasificació, liqüefacció i piròlisi de carbó en explotacions mineres.
  • Les activitats de funcionament i desenvolupament d'explotacions de jaciments de petroli i gas, com ara la perforació, l'acabament i l'equipament dels pous.
  • El funcionament dels separadors, equips de desenllotament i canonades col·lectores de jaciment per al petroli brut.
  • Les activitats de preparació del petroli i del gas des del lloc d'extracció fins al punt de transport.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • Els serveis en jaciments de petroli i gas, prestats per compte d'altri (vegeu 0910).
  • La prospecció de pous de petroli i gas (vegeu 0910).
  • Les perforacions i sondatges (vegeu 0910).
  • El refinament del petroli (vegeu 1920).
  • Els estudis geofísics i cartogràfics (vegeu 7112).

  Short tag proposal

  Extracció petroli brut i de gas natural